Tin Tức

Báo cáo V/v tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Trường Đại học Luật Hà Nội
Báo cáo V/v tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định V/v công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định V/v công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Quyết định V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
 
Công văn V/v khai thác, sử dụng tài liệu công bố, phổ biến thông tin thống kê năm 2022 của Bộ Tư Pháp
Công văn V/v khai thác, sử dụng tài liệu công bố, phổ biến thông tin thống kê năm 2022 của Bộ Tư Pháp
 
Công văn V/v báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đào tạo cán bộ, LHS Lào-Campuchia năm 2023 và kế hoạch năm 2024
Công văn V/v báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đào tạo cán bộ, LHS Lào-Campuchia năm 2023 và kế hoạch năm 2024
 
Quyết định V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Quyết định V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
 
Quyết định V/v phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Cục Kế hoạch - Tài chính
Quyết định V/v phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Cục Kế hoạch - Tài chính
 
Bộ tài Chính Thông báo V/v quán triệt triển khai thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành
Bộ tài Chính Thông báo V/v quán triệt triển khai thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành
 
Công văn V/v hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước; công tác quản lý, sử dụng tài sản công và kế hoạch đầu tư công năm 2023
Công văn V/v hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước; công tác quản lý, sử dụng tài sản công và kế hoạch đầu tư công năm 2023
 
Quyết định V/v giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Quyết định V/v giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
 
Thông báo về việc khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách
Thông báo về việc khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách
 
Công văn số 731/ĐHLHN-TCKT về việc cập nhật thông tin đăng ký thuế
Công văn số 731/ĐHLHN-TCKT về việc cập nhật thông tin đăng ký thuế
 
Thông báo về việc quyết toán thuế TNCN năm 2018
Thông báo về việc quyết toán thuế TNCN năm 2018
 
Thông báo VV trả lại học phí HK II 2017-2018 và kỳ I 2018-2019
Thông báo VV trả lại học phí HK II 2017-2018 và kỳ I 2018-2019
 
Danh sách sinh viên được hưởng học bổng chưa có tài khoản HK I 2018-2019
Danh sách sinh viên được hưởng học bổng chưa có tài khoản HK I 2018-2019
 
Thông báo vv Tổ chức thu học phí năm học 2018-2019 đối với toàn bộ học viên cao học, nghiên cứu sinh các khóa
Thông báo vv Tổ chức thu học phí năm học 2018-2019 đối với toàn bộ học viên cao học, nghiên cứu sinh các khóa
 
Công văn V/v khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách
Công văn VV khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách
 
Thông báo Vv Tổ chức thu học phí học kỳ phụ năm học 2017-2018 và thu nợ học phí từ kỳ II năm học 2017-2018 trở về trước đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy văn bằng 1
Thông báo Vv Tổ chức thu học phí học kỳ phụ năm học 2017-2018 và thu nợ học phí từ kỳ II năm học 2017-2018 trở về trước đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy văn bằng 1
 
Thông báo về việc Thanh toán
Thông báo về việc Thanh toán
 
Thông báo VV thu lệ phí xét tuyển lớp CLC K43
Thông báo VV thu lệ phí xét tuyển lớp CLC K43