Nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của Phòng Tài chính - Kế toán

Đăng vào 19/10/2017 17:44

1. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý công tác tài chính kế toán của Trường, thực hiện các công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo đúng quy định của Nhà nước.

2. Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí của Trường theo đúng mục đích, đúng quy định của nhà nước và của Trường.  

3. Thực hiện công tác thanh quyết toán các khoản kinh phí thường xuyên, không thường xuyên và kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản kịp thời hiệu quả theo quy định hiện hành.

4. Lập dự toán thu chi ngân sách nhà nước theo quy định, Xây dựng và giúp Hiệu trưởng bảo vệ kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn, ngắn hạn và kế hoạch tài chính đột xuất cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, xây dựng cơ bản và các hoạt động khác.

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng các văn bản liên quan đến công tác quản lý tài chính, tài sản; hướng dẫn công khai các biểu mẫu và quy trình thanh toán cho các đơn vị trong trường.

7. Thu và quản lý các nguồn thu, thanh toán các khoản chi theo quy định của Nhà nước và của Trường.

8. Theo dõi, kiểm tra việc mua sắm tài sản, trang thiết bị theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo các quy định của Nhà nước và của Trường. Phối hợp với phòng Quản trị và các đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị. Thực hiện kiểm kê, đánh giá lại tài sản, tính khấu hao tài sản theo quy định.

9. Lập các báo cáo tài chính và báo cáo thuế theo quy định.

10. Tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ tài liệu, chứng từ kế toán theo chế độ quy định.