Hoạt động của Trường

Công văn V/v báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đào tạo cán bộ, LHS Lào-Campuchia năm 2023 và kế hoạch năm 2024
Công văn V/v báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đào tạo cán bộ, LHS Lào-Campuchia năm 2023 và kế hoạch năm 2024
 
Quyết định V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Quyết định V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
 
Quyết định V/v phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Cục Kế hoạch - Tài chính
Quyết định V/v phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Cục Kế hoạch - Tài chính
 
Quyết định V/v giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Quyết định V/v giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023