Tin Tức

Quyết định số 567/QĐ-BTP công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
Quyết định số 567/QĐ-BTP công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
 
Quyết định số 516/QĐ-BTP Ban hành lịch công bố, phổ biến thông tin thống kê năm 2023 của Bộ Tư pháp
Quyết định số 516/QĐ-BTP Ban hành lịch công bố, phổ biến thông tin thống kê năm 2023 của Bộ Tư pháp
 
Quyết định số 141/QĐ-BTP Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Bộ Tư pháp
Quyết định số 141/QĐ-BTP Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Bộ Tư pháp
 
Quyết định số 18/QĐ-KHTC Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Văn phòng và các Phòng thuộc Cục Kế hoạch - Tài chính
Quyết định số 18/QĐ-KHTC Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Văn phòng và các Phòng thuộc Cục Kế hoạch - Tài chính
 
Công văn số 292/BTP-KHTC V/v thông báo kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024 giao cho Dự án
Công văn số 292/BTP-KHTC V/v thông báo kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024 giao cho Dự án
 
Công văn số 310/ĐHLHN-TCKT V/v hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
Công văn số 310/ĐHLHN-TCKT V/v hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
 
Công văn số 309/ĐHLHN-TCKT V/v nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý tài sản công năm 2024
Công văn số 309/ĐHLHN-TCKT V/v nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý tài sản công năm 2024
 
Thông báo Số 98/TB-BTP Kết luận của Bộ trưởng về phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Tư Pháp
Thông báo Số 98/TB-BTP Kết luận của Bộ trưởng về phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Tư Pháp
 
Báo cáo số 288/BC-ĐHLHN Công khai tài chính: Quyết toán NSNN năm 2022; Dự kiến thực hiện dự toán thu-chi NSNN năm 2023; dự toán thu-chi NSSS năm 2022,2023,2024
Báo cáo số 288/BC-ĐHLHN Công khai tài chính: Quyết toán NSNN năm 2022; Dự kiến thực hiện dự toán thu-chi NSNN năm 2023; dự toán thu-chi NSSS năm 2022,2023,2024
 
Công văn số 268/BC-ĐHLHN V/v thực hiện báo cáo thống kê kỳ báo cáo chính thức năm 2023
Công văn số 268/BC-ĐHLHN V/v thực hiện báo cáo thống kê kỳ báo cáo chính thức năm 2023
 
Quyết định số 132/QĐ-ĐHLHN V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024; thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2022 của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định số 132/QĐ-ĐHLHN V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024; thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2022 của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định số 2708/QĐ-BTP V/v giao quyền tự chủ cho Trường Đại học Luật Hà Nội giai đoạn 2023-2025
Quyết định số 2708/QĐ-BTP V/v giao quyền tự chủ cho Trường Đại học Luật Hà Nội giai đoạn 2023-2025
 
Quyết định 2964/QĐ-BTP V/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Quyết định 2964/QĐ-BTP V/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
 
Công văn số 85/ĐHLHN-TCKT V/v áp dụng, sử dụng các định mức, đơn giá, mức chi trong quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước
Công văn số 85/ĐHLHN-TCKT V/v áp dụng, sử dụng các định mức, đơn giá, mức chi trong quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước
 
Công văn số 5527/ĐHLHN-TCKT ngày 12/12/2023 V/v hướng dẫn, quán triệt, đôn đốc giải ngân kinh phí năm 2023 (lần 3)
Công văn số 5527/ĐHLHN-TCKT ngày 12/12/2023 V/v hướng dẫn, quán triệt, đôn đốc giải ngân kinh phí năm 2023 (lần 3)
 
Công văn số 4953/ĐHLHN-TCKT ngày 13/11/2023 V/v hướng dẫn, quán triệt, đôn đốc giải ngân kinh phí năm 2023 (lần 2)
Công văn số 4953/ĐHLHN-TCKT ngày 13/11/2023 V/v hướng dẫn, quán triệt, đôn đốc giải ngân kinh phí năm 2023 (lần 2)
 
Báo cáo số 4884/BC-ĐHLHN ngày 06/11/2023 V/v tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Trường Đại học Luật Hà Nội
Báo cáo số 4884/BC-ĐHLHN ngày 06/11/2023 V/v tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định số 4883/QĐ-ĐHLHN ngày 06/11/2023 V/v công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định số 4883/QĐ-ĐHLHN ngày 06/11/2023 V/v công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định số 2579/QĐ-BTP ngày 31/10/2023 V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Quyết định số 2579/QĐ-BTP ngày 31/10/2023 V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
 
Công văn số 4166/ĐHLHN-TCKT ngày 27/9/2023 V/v khai thác, sử dụng tài liệu công bố, phổ biến thông tin thống kê năm 2022 của Bộ Tư Pháp
Công văn số 4166/ĐHLHN-TCKT ngày 27/9/2023 V/v khai thác, sử dụng tài liệu công bố, phổ biến thông tin thống kê năm 2022 của Bộ Tư Pháp