Hoạt động của đơn vị

Bộ tài Chính Thông báo V/v quán triệt triển khai thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành
Bộ tài Chính Thông báo V/v quán triệt triển khai thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành
 
Thông báo về việc khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách
Thông báo về việc khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách
 
Công văn số 731/ĐHLHN-TCKT về việc cập nhật thông tin đăng ký thuế
Công văn số 731/ĐHLHN-TCKT về việc cập nhật thông tin đăng ký thuế
 
Thông báo về việc quyết toán thuế TNCN năm 2018
Thông báo về việc quyết toán thuế TNCN năm 2018
 
Thông báo VV trả lại học phí HK II 2017-2018 và kỳ I 2018-2019
Thông báo VV trả lại học phí HK II 2017-2018 và kỳ I 2018-2019
 
Danh sách sinh viên được hưởng học bổng chưa có tài khoản HK I 2018-2019
Danh sách sinh viên được hưởng học bổng chưa có tài khoản HK I 2018-2019
 
Thông báo vv Tổ chức thu học phí năm học 2018-2019 đối với toàn bộ học viên cao học, nghiên cứu sinh các khóa
Thông báo vv Tổ chức thu học phí năm học 2018-2019 đối với toàn bộ học viên cao học, nghiên cứu sinh các khóa
 
Công văn V/v khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách
Công văn VV khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách
 
Thông báo Vv Tổ chức thu học phí học kỳ phụ năm học 2017-2018 và thu nợ học phí từ kỳ II năm học 2017-2018 trở về trước đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy văn bằng 1
Thông báo Vv Tổ chức thu học phí học kỳ phụ năm học 2017-2018 và thu nợ học phí từ kỳ II năm học 2017-2018 trở về trước đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy văn bằng 1
 
Thông báo về việc Thanh toán
Thông báo về việc Thanh toán
 
Thông báo VV thu lệ phí xét tuyển lớp CLC K43
Thông báo VV thu lệ phí xét tuyển lớp CLC K43
 
Danh sách sinh viên được học bổng học kỳ II năm học 2017-2018 chưa có số tài khoản
Danh sách sinh viên được học bổng học kỳ II năm học 2017-2018 chưa có số tài khoản
 
DSSV K42 hưởng hỗ trợ chi phí học tập chưa có số tài khoản
DSSV K42 hưởng hỗ trợ chi phí học tập chưa có số tài khoản
 
Danh sách sinh viên hưởng hỗ trợ chi phí học tập năm 2018 chưa có số tài khoản, đã có số tài khoản
Danh sách sinh viên hưởng hỗ trợ chi phí học tập năm 2018 chưa có số tài khoản, đã có số tài khoản
 
Thông báo V/v chi trả hỗ trợ chi phí học tập năm 2017 cho sinh viên các khóa chính quy
Thông báo V/v chi trả hỗ trợ chi phí học tập năm 2017 cho sinh viên các khóa chính quy
 
Thông báo V/v tạm dừng hoạt động thanh toán
Thông báo VV tạm dừng hoạt động thanh toán
 
Thông báo về việc thay đổi hệ thống chứng từ kế toán
Thông báo về việc thay đổi hệ thống chứng từ kế toán
 
Danh sách sinh viên được học bổng học kỳ 1 năm học 2017-2018 chưa có tài khoản, đã có tài khoản
Danh sách sinh viên được học bổng học kỳ 1 năm học 2017-2018 chưa có tài khoản, đã có tài khoản
 
Công văn V/v khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách (lần 2)
Công văn V/v khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách (lần 2)
 
Công văn V/v khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách
Công văn V/v khóa sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách