Công văn số 292/BTP-KHTC V/v thông báo kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024 giao cho Dự án

Đăng vào 08/03/2024 00:00

Triển khai thực hiện Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2024, ngày 29/12/2023, Bộ đã ban hành Quyết định số 3063/QĐ-BTP về việc phê duyệt phương án phân bổ và giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024. Trên cơ sở đó, ngày 16/01/2024 Bộ Tư pháp đã có Công văn số 292/BTP-KHTC thông báo kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024 giao cho dự án Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà nội là 200 tỷ đồng.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán, Trường Đại học Luật Hà Nội xin gửi đính kèm nội dung thông báo vốn của Bộ Tư pháp để các tổ chức và cá nhân trong Trường được biết về nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2024 cấp cho dự án Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội.

 Xem chi tiết